Dzisiaj jest czwartek, 15 kwietnia 2021. Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli - Wielkanoc
Wiadomo�ci Sport Kultura Publicystyka Og�oszenia Katalog WWW Galeria Forum Kontakt
Dyskryminacja w zakładzie pracy
Filip Powroźnik, 26 grudnia 2009 (16:44), źródło: własne
Rozwój gospodarki wolnorynkowej generuje m.in. więcej miejsc pracy, co przekłada się na wzrost liczby pracowników. Wykonywanie pracy powoduje pojawienie się różnych życiowych sytuacji z nią związanych, które mogę negatywnie oddziaływać na rezultat pracy.

Wskutek tych sytuacji zachodzi potrzeba stworzenia takich norm prawnych, które uniemożliwią ich występowanie. Jedną z takich sytuacji jest dyskryminacja w zakładzie pracy. Działaniem zmierzającym do uniknięcia dyskryminacji jest zapewnienie równego traktowania w zatrudnieniu. Przepisy o równym traktowaniu znajdują się w kodeksie pracy w dziale I w rozdziale IIa.

Czym jest dyskryminacja? Dyskryminacją generalnie jest sytuacja, w której pracownik nie jest równo traktowany w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Brak równego traktowania spowodowany jest w szczególności płcią, wiekiem, niepełnosprawnością, rasą, religią, narodowością, przekonaniami politycznymi, przynależnością związkową, pochodzeniem etnicznym, wyznaniem, orientacją seksualną, a także zatrudnieniem na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wyróżnia się dyskryminację bezpośrednią i pośrednią. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn opisanych wyżej był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych wyżej.

Przejawem dyskryminowania jest także niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).

Wyróżnia się również molestowanie seksualne, które oznacza każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

Przykładem dyskryminacji będzie sytuacja, w której dwóch pracowników w jednym miejscu pracy, wykonujący jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości będzie otrzymywało różne wynagrodzenia. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Obok dyskryminacji pojawia się również pojęcie mobbingu. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

To prawda, że przepisy te poprzez nadmiar pojęć i definicji mogą wprowadzić zamęt, przez co nie wiadomo będzie, czy w danej sytuacji doszło do dyskryminowania bezpośredniego, pośredniego, molestowania, molestowania seksualnego czy mobbingu. Generalnie tym zajmie się sąd, a na pracodawcy będzie spoczywał obowiązek wykazania, że nie doszło do dyskryminacji lub mobbingu.

Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi. Gdy pracodawca naruszył zasadę niedyskryminacji, pracownik ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Kodeks pracy chroni pracownika, który skorzystał z uprawnień z tytułu naruszenia zasady niedyskryminacji. Takiego pracownika nie mogą spotkać jakiekolwiek negatywne konsekwencje, zwłaszcza pracodawca nie może z tej przyczyny wypowiedzieć stosunku pracy lub rozwiązać go bez wypowiedzenia. Powyższa zasada ma również zastosowanie do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady niedyskryminacji.

Filip Powroźnik, prawnik
W razie pytań do autora proszę dzwonić pod numer telefonu 0-510-494-788
Drukuj Poleć artykuł znajomemu
KOMENTARZE (0)
Powyższego tekstu jeszcze nie komentowano.

Portal Grojeckie.info nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie związanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie.

Dodaj komentarz
Autor:
E-mail:
Kod:
Treść: