Dzisiaj jest sobota, 14 grudnia 2019. Imieniny: Alfreda, Izydora
Wiadomo´┐Żci Sport Kultura Publicystyka Og´┐Żoszenia Katalog WWW Galeria Forum Kontakt
Dochodzenie roszcze˝ alimentacyjnych na terenie Unii Europejskiej
Filip Powro╝nik, 3 marca 2010 (15:09), ╝rˇd│o: w│asne
Žwiadczenia alimentacyjne stanowi▒ w stosunkach rodzinnych bardzo wa┐ny Ârodek niesienia pomocy drugiej osobie, w razie gdy nie jest ona w stanie samodzielnie siŕ utrzymywaŠ. NajczŕÂciej a alimentami spotykamy siŕ w stosunkach miŕdzy ma│┐onkami oraz miŕdzy ma│┐onkami a dzieŠmi.

Przyznane alimenty powinny byŠ wyp│acone zgodnie z treÂci▒ orzeczenia s▒du, a wiŕc terminowo, w sta│ych przedzia│ach czasowych. Brak realizowania Âwiadcze˝ alimentacyjnych mo┐e skutkowaŠ egzekucj▒ s▒dow▒. O ile w kraju egzekucja alimentˇw polega na z│o┐eniu wniosku egzekucyjnego do komornika i oczekiwaniu na jego skuteczne dzia│ania, to co w sytuacji gdy d│u┐nik alimentacyjny wyjedzie za granicŕ. Emigracja zarobkowa Polakˇw sprawia, ┐e d│u┐nicy opuszczaj▒ kraj i udaj▒ siŕ do pracy w innym pa˝stwie. Przewa┐nie ich podrˇ┐e realizuj▒ siŕ na terenie Unii Europejskiej. Jak zatem prowadziŠ egzekucjŕ alimentˇw w pa˝stwie innym ni┐ Polska nale┐▒cym do UE? Artyku│ ten jest form▒ pomocy osobom, ktˇre zamierzaj▒ prowadziŠ egzekucjŕ w innym Pa˝stwie Cz│onkowskim, gdy┐ stanowi zbiˇr najwa┐niejszych informacji o tym, jak postŕpowaŠ przy egzekucji alimentˇw w UE.

Dochodzenie roszcze˝ alimentacyjnych na obszarze Unii Europejskiej mo┐liwe jest dziŕki akt unijnemu, jakim jest Rozporz▒dzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzecze˝ s▒dowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (zwane dalej Rozporz▒dzeniem I) oraz Rozporz▒dzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytu│u Egzekucyjnego dla roszcze˝ bezspornych (zwane dalej Rozporz▒dzeniem II).

Tak wiŕc w sytuacji gdy d│u┐nik znajduje siŕ za granic▒, na terenie ktˇrego z Pa˝stw Cz│onkowskich UE, wierzyciel mo┐e skierowaŠ egzekucjŕ wobec niego wykorzystuj▒c aparat pa˝stwowy tego pa˝stwa.
Zanim skierujemy dzia│ania egzekucyjne do innego Pa˝stwa Cz│onkowskiego, musimy w Polsce uzyskaŠ tzw. ZaÂwiadczenie Europejskiego Tytu│u Egzekucyjnego (art. 54 Rozporz▒dzenia I). Jest to dokument uprawniaj▒cy nas do podjŕcia dzia│a˝ egzekucyjnych na terenie UE. Uzyskanie zaÂwiadczenia odbywa siŕ w ka┐dym Pa˝stwie Cz│onkowskim na zasadach obowi▒zuj▒cych w tym pa˝stwie. W Polsce kwestie zwi▒zane z uzyskiwaniem zaÂwiadczenia reguluj▒ przepisy kodeksu postŕpowania cywilnego w art. 7951 - 7955. JeÂli posiadamy orzeczenie s▒du, stanowi▒ce tytu│ egzekucyjny, sk│adamy wniosek do s▒du, ktˇry wyda│ to orzeczenie w celu wydania przez ten s▒d ZaÂwiadczenia Europejskiego Tytu│u Egzekucyjnego (art. 7951 kpc).

Od wniosku do s▒du pobierana jest op│ata w kwocie 50 z│, lecz osoba dochodz▒ca roszcze˝ alimentacyjnych zwolniona jest z obowi▒zku jej uiszczenia (art. 71 pkt 9 ustawy o kosztach s▒dowych w sprawach cywilnych oraz 96 ust. 1 pkt 2 stawy o kosztach s▒dowych w sprawach cywilnych). Przepisy nie mˇwi▒, jaki jest okres oczekiwania na ZaÂwiadczenie Europejskiego Tytu│u Egzekucyjnego, tote┐ nale┐y przyj▒Š, ┐e s▒d wyda takie zaÂwiadczenie bez zbŕdnej zw│oki, tj. trzeba siŕ nastawiŠ na okres od kilku dni do kilku tygodni.

Po otrzymaniu zaÂwiadczenia nale┐y dokonaŠ transkrypcji (t│umaczenia) tego dokumentu na jŕzyk pa˝stwa, w ktˇrym zamierzamy podj▒Š dzia│ania egzekucyjne przeciwko d│u┐nikowi (art. 20 Rozporz▒dzenia II).
Ka┐de Pa˝stwo Cz│onkowskie ma inne procedury dochodzenia roszcze˝. Przed z│o┐eniem wniosku do tego pa˝stwa, nale┐y dok│adnie zapoznaŠ siŕ ze sposobem postŕpowania w tym pa˝stwie. Prawdopodobnie nie obejdzie siŕ bez pomocy prawnik z tego pa˝stwa. Dla przyk│adu w Irlandii wygl▒da to tak, ┐e do dowolnego s▒du, ale najlepiej wys│aŠ do tego, ktˇry jest najbli┐ej miejsca zamieszkania d│u┐nika, wysy│amy:
a) odpis orzeczenia, ktˇry spe│nia warunki niezbŕdne dla stwierdzenia jego autentycznoÂci; i
b) odpis ZaÂwiadczenia Europejskiego Tytu│u Egzekucyjnego, ktˇry spe│nia warunki niezbŕdne dla stwierdzenia jego autentycznoÂci; i
c) t│umaczenie ZaÂwiadczenia Europejskiego Tytu│u Egzekucyjnego.

Nastŕpnie S▒d ten wydaje nakaz wykonania orzeczenia.
Osoba zwolniona od kosztˇw s▒dowych w Pa˝stwie Cz│onkowskim, z ktˇrego pochodzi ZaÂwiadczenie Europejskiego Tytu│u Egzekucyjnego, jest zwolniona rˇwnie┐ w tym pa˝stwie, w ktˇrym prowadzona bŕdzie egzekucja.
Po wszczŕciu egzekucji w danym pa˝stwie zdecydowanie zwiŕkszymy swoje mo┐liwoÂci odzyskania naszych pieniŕdzy. Bŕdzie to te┐ stanowi│o formŕ nauki dla d│u┐nika, ┐e uchylanie siŕ od Âwiadcze˝ alimentacyjnych nie pop│aca.

Filip Powro╝nik, prawnik
W razie pyta˝ do autora proszŕ dzwoniŠ pod numer telefonu 0-510-494-788
Drukuj PoleŠ artyku│ znajomemu
KOMENTARZE (24)
uSIJRVvIMNjU, 24.07.2012 05:10
Niech wo┼╝─ů Wa┼é─Ös─Ö jako ikon─Ö Solidarno┼Ťci,pod warunkiem,┼╝e ksi─ů┼╝ka Gontarczyka i Cenckiewicza zontasie zakazana i spalona na stosie III RP.To prze┼ékn─Ö,ale autorytet to z niego ┼╝aden.Lubi pan czytac, bajkopisarzy?... ksi─ů┼╝ki zbf3jeckie!Adam Mickiewicz, DziadyInstytut Pami─Öci Narodowej, zwany niekiedy Instytutem Parodii Narodowej, wystawi┼é kolejn─ů sztuk─Ö wyre┼╝yserowan─ů przez dwf3ch takich, co ukradli ksi─Ö┼╝yc, a napisan─ů przez dwf3ch takich, co ukradli z┼éudzenia. Chodzi oczywi┼Ťcie o bestseller ostatniego tygodnia, SB a Lech Wa┼é─Ösa. Przyczynek do biografii. Historyk IPN S┼éawomir Cenckiewicz mia┼é osiem miesi─Öcy i dopiero raczkowa┼é, gdy Lech Wa┼é─Ösa w zbuntowanym Trf3jmie┼Ťcie nara┼╝a┼é si─Ö na kulk─Ö albo aresztowanie przez S┼éu┼╝b─Ö Bezpiecze┼ästwa, co zako┼äczy┼éo si─Ö rzekom─ů ofert─ů wspf3┼épracy. Piotra Gontarczyka nie by┼éo jeszcze wtedy na polskim ┼éez padole, ale mia┼é si─Ö niebawem na nim pojawi─ç, by go wybawi─ç.Obaj autorzy s─ů dzi┼Ť wybitnymi znawcami i badaczami okresu Grudnia '70 i lat po nim nast─Öpuj─ůcych tudzie┼╝ autorami dzie┼éa napisanego na podstawie esbeckich teczek i w┼éasnej, jedynie s┼éusznej interpretacji najnowszej historii Polski. Wa┼Ťnie i spory o t─Ö pozycj─Ö znacznie przewy┼╝szy┼éy najwa┼╝niejsz─ů spraw─Ö narodow─ů, jak─ů do niedawna by┼éa sprawa gwizdka s─Ödziego Webba. M┼éodzi historycy, jako nieprzejednani t─Öpiciele wszelkiego bolkowizmu (tudzie┼╝ bolszewizmu), postanowili rozpi─ů─ç na trzech krzy┼╝ach, zbudowanych przed Stoczni─ů Gda┼äsk─ů, nikomu w ┼Ťwiecie nieznanego Lecha Wa┼é─Ös─Ö.Sztuka cieszy si─Ö du┼╝ym wzi─Öciem narodu, g┼éodnego igrzysk, bo chleba ju┼╝ nie brak. Do teatrf3w, zamienionych chwilowo w ksi─Ögarnie Instytutu Palenia Niewiernych (Instytutu Panaceum Na-wszystko, Instytutu Paranoi Narodowej, etc.) ustawiaj─ů si─Ö kolejki ochoczych ogl─ůdaczy linczowania bohatera narodowego, rzekomo przez bezpiek─Ö wybranego. Ludzie p┼éac─ů 65 z┼éotych za dzie┼éo, czyli tyle srebrnikf3w, ile ma rzekomy "Bolek" na liczniku, jako ┼╝e 29 wrze┼Ťnia Lech Wa┼é─Ösa sko┼äczy 65 lat. Tak si─Ö sk┼éada, ┼╝e jeden z jego pogromcf3w te┼╝ si─Ö urodzi┼é dnia 29, tyle ┼╝e kwietnia i ─çwier─ç wieku pf3┼║niej.Marek Kusiba

WrRHKWhEFMpiqzs, 24.07.2012 19:44
Wn7Mz7 jrjeqzgckhnf

EYzZTJobcMa, 26.07.2012 11:24
Niech wo├ů┬╝├ä┬ů Wa├ů┬é├ä┬Ös├ä┬Ö jako ikon├ä┬Ö Solidarno├ů┬Ťci,pod warunkiem,├ů┬╝e ksi├ä┬ů├ů┬╝ka Gontarczyka i Cenckiewicza zostanie zakazana i spalona na stosie III RP.To prze├ů┬ékn├ä┬Ö,ale autorytet to z niego ├ů┬╝aden.Lubi pan czytac, bajkopisarzy?... ksi├ä┬ů├ů┬╝ki zb├â┬│jeckie!Adam Mickiewicz, DziadyInstytut Pami├ä┬Öci Narodowej, zwany niekiedy Instytutem Parodii Narodowej, wystawi├ů┬é kolejn├ä┬ů sztuk├ä┬Ö wyre├ů┬╝yserowan├ä┬ů przez dw├â┬│ch takich, co ukradli ksi├ä┬Ö├ů┬╝yc, a napisan├ä┬ů przez dw├â┬│ch takich, co ukradli z├ů┬éudzenia. Chodzi oczywi├ů┬Ťcie o bestseller ostatniego tygodnia, SB a Lech Wa├ů┬é├ä┬Ösa. Przyczynek do biografii. Historyk IPN S├ů┬éawomir Cenckiewicz mia├ů┬é osiem miesi├ä┬Öcy i dopiero raczkowa├ů┬é, gdy Lech Wa├ů┬é├ä┬Ösa w zbuntowanym Tr├â┬│jmie├ů┬Ťcie nara├ů┬╝a├ů┬é si├ä┬Ö na kulk├ä┬Ö albo aresztowanie przez S├ů┬éu├ů┬╝b├ä┬Ö Bezpiecze├ů┬ästwa, co zako├ů┬äczy├ů┬éo si├ä┬Ö rzekom├ä┬ů ofert├ä┬ů wsp├â┬│├ů┬épracy. Piotra Gontarczyka nie by├ů┬éo jeszcze wtedy na polskim ├ů┬éez padole, ale mia├ů┬é si├ä┬Ö niebawem na nim pojawi├ä┬ç, by go wybawi├ä┬ç.Obaj autorzy s├ä┬ů dzi├ů┬Ť wybitnymi znawcami i badaczami okresu Grudnia '70 i lat po nim nast├ä┬Öpuj├ä┬ůcych tudzie├ů┬╝ autorami dzie├ů┬éa napisanego na podstawie esbeckich teczek i w├ů┬éasnej, jedynie s├ů┬éusznej interpretacji najnowszej historii Polski. Wa├ů┬Ťnie i spory o t├ä┬Ö pozycj├ä┬Ö znacznie przewy├ů┬╝szy├ů┬éy najwa├ů┬╝niejsz├ä┬ů spraw├ä┬Ö narodow├ä┬ů, jak├ä┬ů do niedawna by├ů┬éa sprawa gwizdka s├ä┬Ödziego Webba. M├ů┬éodzi historycy, jako nieprzejednani t├ä┬Öpiciele wszelkiego bolkowizmu (tudzie├ů┬╝ bolszewizmu), postanowili rozpi├ä┬ů├ä┬ç na trzech krzy├ů┬╝ach, zbudowanych przed Stoczni├ä┬ů Gda├ů┬äsk├ä┬ů, nikomu w ├ů┬Ťwiecie nieznanego Lecha Wa├ů┬é├ä┬Ös├ä┬Ö.Sztuka cieszy si├ä┬Ö du├ů┬╝ym wzi├ä┬Öciem narodu, g├ů┬éodnego igrzysk, bo chleba ju├ů┬╝ nie brak. Do teatr├â┬│w, zamienionych chwilowo w ksi├ä┬Ögarnie Instytutu Palenia Niewiernych (Instytutu Panaceum Na-wszystko, Instytutu Paranoi Narodowej, etc.) ustawiaj├ä┬ů si├ä┬Ö kolejki ochoczych ogl├ä┬ůdaczy linczowania bohatera narodowego, rzekomo przez bezpiek├ä┬Ö wybranego. Ludzie p├ů┬éac├ä┬ů 65 z├ů┬éotych za dzie├ů┬éo, czyli tyle srebrnik├â┬│w, ile ma rzekomy "Bolek" na liczniku, jako ├ů┬╝e 29 wrze├ů┬Ťnia Lech Wa├ů┬é├ä┬Ösa sko├ů┬äczy 65 lat. Tak si├ä┬Ö sk├ů┬éada, ├ů┬╝e jeden z jego pogromc├â┬│w te├ů┬╝ si├ä┬Ö urodzi├ů┬é dnia 29, tyle ├ů┬╝e kwietnia i ├ä┬çwier├ä┬ç wieku p├â┬│├ů┬║niej.Marek Kusiba

prednisone mortgage refinance quotes

wGNbbjPYrls, 01.08.2012 08:22
ZAMIAST WA├ů┬ü├ä┬śSYEli Barbur.Salon24.pl. 27/05/2011W Izraelu warszawska wizyta Obamy relacjonowana jest g├ů┬é├â┬│wnie pod k├ä┬ůtem uroczysto├ů┬Ťci przed pomnikiem Bohater├â┬│w Getta. Gazet nie ma (szabat) - chodzi o media elektroniczne i portale (tak├ů┬╝e anglo- i rosyjskoj├ä┬Özyczne). W├ä┬ůtpi├ä┬Ö, aby jutro mia├ů┬éo by├ä┬ç inaczej - z punktu widzenia Polski, jest to sztubacka wpadka PR.Programowo chodzi pono├ä┬ç nie tylko o gaz ├ů┬éupkowy i par├ä┬Ö maszyn F-16, lecz tak├ů┬╝e wyeksponowanie roli, jak├ä┬ů Polska - ze swymi do├ů┬Ťwiadczeniami - mog├ů┬éaby odegra├ä┬ç w kontek├ů┬Ťcie ├ó┬Ç┬×arabskiej wiosny├ó┬Ç┬Ł. Je├ů┬Ťli wi├ä┬Öc tak - trzeba by├ů┬éo zrobi├ä┬ç wszystko, ale absolutnie wszystko, ├ů┬╝eby Lech Wa├ů┬é├ä┬Ösa spotka├ů┬é si├ä┬Ö z Barackiem Obam├ä┬ů.To symbol przemian, o kt├â┬│rych marzy ├ů┬Ťwiat... - wiem, z Wa├ů┬é├ä┬Ös├ä┬ů nie jest lekko (robi├ů┬éem z nim wywiad do ksi├ä┬ů├ů┬╝ki o Polsce wydanej w Izraelu w 09.) - trzeba by├ů┬éo bardziej si├ä┬Ö wysili├ä┬ç, a nie tylko jakie├ů┬Ť telefoniki... Gdyby pojawi├ů┬é si├ä┬Ö w Pa├ů┬éacu, media ├ů┬Ťwiatowe, najwi├ä┬Öksze sieci satelitarne dos├ů┬éownie wy├ů┬éazi├ů┬éyby ze sk├â┬│ry.Paln├ä┬Öli├ů┬Ťcie g├ů┬éupot├ä┬Ö, kt├â┬│ra - inaczej ni├ů┬╝ sukces - niewielu ma ojc├â┬│w. Czy w polskiej krainie nie ma w tej chwili cho├ä┬ç paru facet├â┬│w rozumiej├ä┬ůcych, na czym polega umiej├ä┬Ötno├ů┬Ť├ä┬ç pos├ů┬éugiwania si├ä┬Ö atutami medialnymi?... Sami sobie jeste├ů┬Ťcie winni, ├ů┬╝e akcenty przesun├ä┬Ö├ů┬éy si├ä┬Ö na szacown├ä┬ů wdow├ä┬Ö po bohaterze filmu Pola├ů┬äskiego.

auto insurance quote cialis

UqKyDrmpGM, 05.08.2012 09:11
Po lekturze tego felietonu odnios├ů┬éem wra├ů┬╝enie jakby autor pisa├ů┬é z przysz├ů┬éo├ů┬Ťci, ju├ů┬╝ po wyborach, do tego wygranych przez Kaczy├ů┬äskiego. Troch├ä┬Ö wolniej, Autorze, jeden sonda├ů┬╝ wiosny nie czyni. Gdyby nie powsta├ů┬é on na zam├â┬│wienie Rzepy, s├ä┬ůdzi├ů┬ébym, ├ů┬╝e chodzi o mobilizacj├ä┬Ö elektoratu Komorowskiego (i tak t├ä┬Ö rol├ä┬Ö, niestety, spe├ů┬éni, oby nieskutecznie!). Swoj├ä┬ů drog├ä┬ů nie nale├ů┬╝y mie├ä┬ç nadziei, ├ů┬╝e potencjalna przegrana czegokolwiek platformers├â┬│w nauczy. To ju├ů┬╝ przerabiali├ů┬Ťmy przed pi├ä┬Öcioma laty. Reakcj├ä┬ů by├ů┬éa frustracja i zaciek├ů┬éa z├ů┬éo├ů┬Ť├ä┬ç, konsekwencj├ä┬ů - upadek POPiSu i odej├ů┬Ťcie w niebyt wsp├â┬│lnie projektowanej wizji IV RP (nota bene, na jakiej podstawie MO usi├ů┬éuje wymusi├ä┬ç na Kaczy├ů┬äskim przeprosiny za IV RP, czemu nie idzie z tym do ├ů┬Üpiewaka np.?)Tak i tym razem b├ä┬Ödzie: walka, walka bez granic i zahamowa├ů┬ä, przecie├ů┬╝ nie ukrywa tego Schetyna, nie ukrywa tego Tusk! Z ich wypowiedzi wida├ä┬ç jasno kto tu jest chory na w├ů┬éadz├ä┬Ö! Slogan "Zgoda buduje" w zderzeniu z rzeczywistym zachowaniem si├ä┬Ö PO podczas kampanii przywodzi na my├ů┬Ťl s├ů┬éynn├ä┬ů "lini├ä┬Ö porozumienia i walki" Jaruzelskiego - nie dziwota wi├ä┬Öc, ├ů┬╝e do Gajowego bli├ů┬╝ej tak genera├ů┬éowi jak te├ů┬╝ Urbanowi, kt├â┬│ry, by├ä┬ç mo├ů┬╝e ten slogan wykreowa├ů┬é jako propagandowa tuba wro├ů┬äskiego re├ů┬╝imu.

car insurence a auto insurance


YJtkipAfM, 12.08.2012 12:52
flight cheap cpmfry life insurance quote :]]
WNvkpMzjcpVSxYKUQy, 02.03.2013 14:33
viagra %[[[ cialis shmqvx buy cheap sildenafil online 422767
PElOTzST, 23.03.2013 08:03
viagra wsw viagra on line >:)) online physicians cialis 694910
ugg boots, 12.09.2014 21:51
<UGG Boots Sale[url=http://www.deinding-bw.de/lib/]UGG Boots[/url]
ugg boots http://www.deinding-bw.de/lib/

yao, 18.04.2015 04:18

true religion outlet


beats studio


tory burch sandals


michael kors handbags


tods shoes


burberry handbags


chanel 2.55


louis vuitton handbags


iphone 6 cases


kate spade outlet


kate spade outletstore


coach outlet


toms shoes


nba jerseys


roshe run men


cheap jordans


air max 2015


michael kors outlet


louis vuitton uk


cheap nhl jerseys


ralph lauren outlet


michael kors outlet


cheap oakley sunglasses


polo ralph lauren outlet


lebron shoes


abercrombie and fitch


marc jacobs outlet


marc jacobs


kate spade outlet


oakley sale


polo ralph lauren outlet


tiffany jewelry


cheap snapbacks


burberry handbags


christian louboutin outlet


lululemon


tods outlet


foamposite shoes


ralph lauren outlet


salomon running shoes


burberry handbags


toms shoes


ray ban aviators


coach outlet


true religion jeans


links of london uk


insanity workout


coach outlet store


louis vuitton handbags


celine outlet


air jordan concord


michael kors uk


louis vuitton handbags


true religion sale


burberry outlet


kate spade outlet


kobe 9 elite


replica watches


karen millen dresses


beats solo


christian louboutin


gucci outlet


pandora jewelry


coach outlet


cheap nfl jerseys


burberry outlet online


insanity


coach outlet store online


air jordan 13


beats headphones


coach outlet online


air jordan 11


tory burch handbags


tory burch sale


ray ban sunglasses


air jordan 5


nfl jerseys


michael kors factory outlet


michael kors outlet


tory burch outlet


asics running shoes


ray ban


fred perry sale


discount oakley sunglasses


true religion outlet


calvin klein underwear


mcm bags


tory burch flats


ray ban sunglasses


snapback hats


michael kors outlet online


jordan 4


converse all star


discount oakley sunglasses


mcm handbags


tory burch outlet


cheap oakley sunglasses


coach handbags


polo lacoste pas cher


kate spade factoryoutlet


coach outlet


pandora


mac makeup


true religion outlet store


air jordan 6


michael kors outlet online


tory burch outlet online


mont blanc


cheap oakleys


louis vuitton outlet


air force one shoes


kate spade handbags


michael kors canada


nike roshe run


coach factory outlet


kate spade uk


giuseppe zanotti


timberland shoes


air jordan gamma blue


salvatore ferragamo


chanel handbags


kate spade handbags


coach outlet


coach factory outlet


lebron james shoes


true religion jeans


cheap jordans


coach outlet


burberry sacrf


kate spade handbags


tory burch outlet


kobe bryant shoes


nike air max uk


true religion jeans sale


louboutin shoes


air max 90


abercrombie and fitch


new balance 574


supra shoes


michael kors sale


converse shoes


lebron 12


ray ban uk


burberry outlet store


longchamp outlet


cheap oakley sunglasses


tory burch outlet online


chanel 2.55


ray ban outlet


air jordan shoes


hollister clothing


cheap soccer jerseys


cheap ray ban sunglasses


kobe 9


toms


michael kors outlet


ghd hair straighteners


monster beats outlet


cheap mlb jerseys


fred perry polo shirts


beats by dre


oakley sunglasses


tiffany and co


ray ban sale


oakley vault


swarovski jewelry


discount oakley sunglasses


instyler ionic styler


longchamp handbags


cheap ray ban sunglasses


tory burch shoes


ralph lauren outlet


giuseppe zanotti outlet


cheap oakley sunglasses


new balance shoes


coach outlet


thomas sabo uk


michael kors outlet store


lululemon outlet


timberland boots


calvin klein outlet


ray ban wayfarer


michael kors handbags


fitflop


adidas outlet


discount oakley sunglasses


oakley sunglasses


coach outlet online


air jordan 4


prada outlet


true religion jeans outlet


toms outlet


louis vuitton outlet


kate spade outletonline


monster beats


gucci handbags


mont blanc pens


louis vuitton outlet


celine outlet online


kate spade outlet


ray ban sunglasses


ed hardy t-shirts


instyler


louis vuitton


burberry factory outlet


puma sneakers


cheap ray ban sunglasses


michael kors outlet


oakley sunglasses


chanel outlet online


air jordan shoes


michael kors handbags


chanel bags


air force 1 shoes


coach outlet online


lacoste outlet


cheap beats by dre


links of london


monster headphones


soccer jerseys


mac cosmetics


mlb jerseys


ray ban sunglasses


beats headphones


ray ban sunglasses online


oakley sunglasses


true religion


coach outlet online


karen millen uk


foamposite gold


louis vuitton outlet


valentino shoes


chanel bags


iphone 6 plus cases


rolex watches


adidas shoes


pandora jewelry


hollister clothing


ray ban wayfarer


air jordan 11


burberry outlet


salomon shoes


tiffany and co


abercrombie


kobe bryants shoes


tiffany jewelry


coach outlet store


true religion outlet


fitflop shoes


herve leger dresses


jordan 11


air jordan 10


hollister clothing store


valentino outlet


air jordan 9


chanel outlet


oakley outlet


oakley sunglasses wholesale


ralph lauren polo shirts


lacoste polo shirts


ghd


cheap oakley sunglasses


ray-ban sunglasses


herve leger


kate spade outlet


hollister pas cher


michael kors outlet


ray ban sunglasses uk


puma shoes


louis vuitton handbags


ray ban sunglasses online


hollister


burberry outlet


michael kors outlet sale


beats by dre


oakley sunglasses


ed hardy clothing


abercrombie


lacoste shirts


thomas sabo


true religion jeans


adidas outlet


air jordan 4


coach purses


coach factor youtlet


swarovski crystal


babyliss


hollister uk


adidas wings


louboutin shoes


abercrombie and fitch


ferragamo shoes


michael kors outlet


kobe shoes


coach outlet store online


tory burch outlet online


pandora charms


hollister shirts


tods shoes


chanel handbags


prada handbags


burberry outlet online


oakley sunglasses


tods outlet


kate spade handbags


ray ban


michael kors outlet online


monster beats by dr dre


burberry outlet


burberry sale


monster beats


coach factory outlet


chanel outlet


babyliss pro


nhl jerseys


michael kors outlet online


asics shoes


michael kors handbags


cheap nba jerseys


true religion jeans


ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


yao418

Portal Grojeckie.info nie ponosi odpowiedzialnoÂci za treŠ powy┐szych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie zwi▒zanych z tematem, zawieraj▒cych wulgaryzmy, reklamy i obra┐aj▒cych osoby trzecie.

Dodaj komentarz
Autor:
E-mail:
Kod:
TreŠ: