Dzisiaj jest czwartek, 15 kwietnia 2021. Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli - Wielkanoc
Wiadomo�ci Sport Kultura Publicystyka Og�oszenia Katalog WWW Galeria Forum Kontakt
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
Redakcja, 2 listopada 2010 (10:52), źródło: własne
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest najbardziej dotkliwa w skutkach dla dłużnika, ponieważ dotyczy takiego składnika majątkowego, z którego dłużnik na bieżąco zaspokaja potrzeby swojego gospodarstwa domowego. Zajęcie przez komornika wynagrodzenia za pracę uniemożliwia dłużnikowi wykorzystanie w całości otrzymywanego wynagrodzenia i dlatego jest dotkliwe.

Gdy komornik ustali, że dłużnik otrzymuje wynagrodzenie za pracę, kieruje do pracodawcy oraz do dłużnika pismo zwane „zajęciem wynagrodzenia za pracę”. Z chwilą doręczenia pisma pracodawcy uważa się, że nastąpiło zajęcie wynagrodzenia za pracę, a pracodawca od tego momentu w przepisach o egzekucji z wynagrodzenia nazywany jest „dłużnikiem zajętej wierzytelności”. W skierowanym piśmie komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Komornik wzywa pracodawcę, aby w określonych granicach nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi na wskazany przez niego rachunek bankowy. Następnie komornik otrzymane kwoty przekazuje wierzycielowi.

W skład wynagrodzenia za pracę wchodzi nie tylko wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę, lecz również wynagrodzenie za prace zlecone, nagrody i premie, a także zyski lub udziały w funduszach pozostających w związku ze stosunkiem pracy. Na szczęście zajęte wynagrodzenie w całości nie jest przekazywane komornikowi, ponieważ dokonane zajęcie wynagrodzenia realizuje się w granicach określonych przez przepisy kodeksu pracy. W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych pracodawca jest obowiązany przekazywać komornikowi trzy piąte wynagrodzenia. W przypadku egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne będzie to połowa wynagrodzenia. Bezwzględnie natomiast komornik nie może żądać przekazywania części wynagrodzenia, gdy dłużnik zarabia kwotę wolną od potrąceń. Kwotą wolną od potrąceń, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, jest minimalne wynagrodzenie za pracę, które od 1 stycznia 2010 roku wynosi 1 3176 zł brutto (984,15 zł netto). Niemniej jednak gdy komornik prowadzi egzekucję świadczenia alimentacyjnego, przepisy o minimalnym wynagrodzeniu nie mają zastosowania. Wtedy pracodawca powinien przekazywać komornikowi trzy piąte wynagrodzenia.

Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia: przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów; podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi; w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Zdarza się, że pracodawca nie wykonuje nałożonych obowiązków. Wtedy komornik wysyła do pracodawcy pismo ponaglające, w którym ostrzega o możliwości wymierzenia grzywny w wysokości do pięciuset złotych. Jednak – jak pokazuje doświadczenie – rzadko kiedy komornik wymierza grzywnę. Obok tej przewidzianej sankcji pracodawca ponosi również względem wierzyciela odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Oznacza to, że wierzyciel, który wskutek uchylenia się od wykonania obowiązków przez pracodawcę poniósł szkodę, może na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym wystąpić z pozwem przeciwko pracodawcy.

Jeśli po zajęciu wynagrodzenia dłużnik zmieni pracę albo zmieni się nazwa firmy albo zmienią się warunki zatrudnienia, to zajęcie obowiązuje nadal. W razie rozwiązania stosunku pracy z dłużnikiem dotychczasowy pracodawca czyni wzmiankę o zajęciu należności w wydanym dłużnikowi świadectwie pracy, a jeżeli nowy pracodawca dłużnika jest mu znany, przesyła temu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i dłużnika. Wzmianka w świadectwie pracy powinna zawierać oznaczenie komornika, który zajął należność, oraz numer sprawy egzekucyjnej, jak również wskazać wysokość potrąconych już kwot. Przesłanie zawiadomienia komornikowi ma skutki zajęcia należności dłużnika u nowego pracodawcy od chwili dojścia zawiadomienia do tego pracodawcy. Podkreślenia wymaga fakt, że zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika nie może być podstawą rozwiązania stosunku pracy lub niezatrudnienia takiego pracownika.

Po dokonanym zajęciu wynagrodzenia za pracę dłużnik może żądać umorzenia egzekucji. Może tego żądać tylko co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy. Z praktyki wynika, że rzadko kiedy dłużnik dysponuje taką kwotą. Gdyby dłużnik posiadał taką kwotę, to prawdopodobnie wierzyciel nie musiałby korzystać z usług komornika, a zadłużenie zostałoby niezwłocznie spłacone. Częściej za to zdarzają się inne sytuacje. Po dokonanym zajęciu wynagrodzenia za pracę dłużnik zobowiązuje się względem komornika do tego, że będzie co miesiąc dobrowolnie przekazywał odpowiednie kwoty, a w zamian za to komornik umorzy egzekucję z wynagrodzenia. Działania te nie mają oparcia w przepisach prawa, jednak stanowią cenne dopełnienie informacji o egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

Autorem jest Filip Powroźnik – prezes kancelarii prawnej LEXADVISOR w Tarczynie
Drukuj Poleć artykuł znajomemu
KOMENTARZE (0)
Powyższego tekstu jeszcze nie komentowano.

Portal Grojeckie.info nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie związanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie.

Dodaj komentarz
Autor:
E-mail:
Kod:
Treść: